test 2

19 юли 2021

test 2

Welcome to your ЗБУТ | Фризьорски и козметични услуги

По време на работа могат да въздействат следните вредни фактори на работната среда. Отбележете верните отговори:

Отбележете кои от нормативните документи не са свързани с здравословните и безопасни условия на труд:

Системата от нормативни актове и съответстващите им организационни, икономически, технически и хигиенни мероприятия и средства, които осигуряват безопасността, запазват здравето и работоспособността на работниците в процеса на труда се нарича :

Каква е нормалната продължителност на работното време през нощта?

Какъв е размерът на междудневната почивка?

Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава

Група по условия на труд се създава :

Оценката на риска е задължение на :

Пожар възникнал по ел. уреди се гаси с:

Цвета на СО пожарогасител е :

Сърдечен масаж се прави при:

При трудова злополука се прави:

По време на процедура на лице, забелязвате, че клиентът получава алергична реакция. Вашето действие:

При порязване на клиент по време на маникюр / педикюр, Вие:

Преди започване на процедура, клиентът Ви казва, че му е лошо и ще колабира / припадне, Вие:

Имате клиент за почистване на лице. Настанявате го на кушетката, включвате парата, но изгаряте лицето на клиента. Вие:

Кои от изброените не са сред най-честите опасности за здравето и безопасността на работното място в салон за красота:

Как се наричат дейности, изискващи често повтарящи се движения на части от тялото, откъдето идва и по-стария термин на това състояние - „травми от повтарящо се пре- напрежение”

Кое от изброените не е пример за повтарящо се движение на работата на фризьора:

Кои от изброените опасности са биологични:

Кое е грешното твърдение отнасящо се до оценката на риска:

Кои от изброените дейности се отнасят към вида контрол препроектиране

Маникюриста/козметика/фризьора трябва да: да оставя връхните си дрехи, обувки, шапки и други лични вещи в определения за целта шкаф/гардероб.

Лицето е длъжно да уведоми работодателя незабавно за всяка ситуация, застрашаваща живота и здравето на хората, както и за всяка злополука или травма, възникнала на работното място.

Да се провери с външен оглед изправността на кабели, щепсели на уреди, контакти и други видими части на ел. мрежата за отсъствие на оголени участъци, прегъване, прекъсване и други видими зефекти. При констатиране на нередности, да се уведими работодателяи да не се започва работа.

Да не се работи с открити рани по ръцете. Всички рани да са защитени с лейкопласт, напръстници или ръкавици.

Допуска се при работа носенето на часовници, гривни и пръстени.

Работещият е длъжен да изпълнява само работни задачи и дейности, за които има знания и умения и за които е преминал инструктаж.

Инструментите, използвани за манипулации, при които е възможно нараняване на кожата на ръцете, да се подлагат на дезинфекция и стерилизация в края на работния ден.

Посочете грешното. Видове знаци според информацията, която носят са:

Посочете верните отговори. Видове в зависимост от изпълнението им знаците биват:

Личните предпазни средства( работно облекло) използвани при при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства се нарича:

Основната характеристика на лични предпазни средства и специалното работно облекло е, че те са специално предназначени за опазване на здравето и безопасността на работещите, т.е. определят се в зависимост от резултатите от оценката на професионалните и здравни рискове на конкретните работни места.

Leave a Reply