ВидОнлайн курс
Записани курсисти1995
(1 рейтинг)
Влез в Профила

● Познава структурата и организацията на работната среда
● Познава методи за нормиране на работния процес
● Познава нормативните документи, свързани с професията
● Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
● Планира работния процес
● Съставя график на работните задачи
● Спазва нормативните изисквания, свързани с професията
● Ефективно организира работния процес
● Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата
● Познава видовете дейности в работния процес
● Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
● Познава начините за организация на дейностите в работния процес
● Спазва етичните норми на поведение
● Участва в изграждането на работната среда
● Подпомага и съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда
● Познава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични връзки
● Познава правилата за координация и субординация (предаване на информацията)
● Инициира и поддържа разговор по професионални теми
● Комуникира ефективно в работния екип
● Формулира проблеми, задава въпроси и представя информация за конкретни случаи от практиката си
● Може да комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес, съобразно работния протокол
● Поема отговорности при работа в екип

Section 1трудово-правно законодателство
Лекция 1Трудово право – възникване и същност
Лекция 2Трудово законодателство. Страни в трудовото право.
Лекция 3Възникване и преминаване на трудово правоотношение.
Лекция 4Трудови права и трудови задължения. Дисциплинарна отговорност.
Лекция 5Прекратяване на трудово правоотношение.
Лекция 6Закрила на труда на някои категории работници и служители: непълнолетни, жени и трудоустроени.
Лекция 7Трудоустрояване.
Лекция 8Правни последици от професионално заболяване и трудова злополука по действащото в страната законодателство.