ВидОнлайн курс
Записани курсисти24
Влез в Профила
курс професионална етика и професионално развитие

● Познава професионалните ценности и етичните норми в социалната работа с деца и възрастни
● Разпознава проявите на професионалния стрес и синдрома на „емоционално прегаряне“
● Познава стереотипните модели на поведение на ползващите социална подкрепа
● Разпознава ситуации, в които могат да възникнат етични дилеми, и при необходимост търси съдействие от семейството, настойниците и роднините на потребителя или от професионалист
● Спазва поверителност относно факти или събития, за които научава (освен в случаите на риск за потребителя)
● Проявява самоконтрол за овладяване на своите настроения
● Прилага различни подходи за превенция на емоционалния стрес
● Осъзнава и спазва професионалните ценности и етичните норми в социалната работа
● Спазва конфиденциалност, проявява дискретност и се отнася с уважение към другите
● Развива сензитивност по отношение на собственото емоционално състояние
● Осъзнава необходимостта от намаляване на емоционалния стрес, на който е изложен в работата, и планира дейности за преодоляването му (сесии за намаляване на емоционалния стрес, за супервизия и др.)
● Познава възможностите за професионално развитие
● Познава и описва:
– значението на работата в екип
– основните фактори за ефективна работа в екип
– специфични начини на поведение в екипа
– техники за решаване на конфликти в екипа.
● Разбира и отчита грешките и ограничеността на познанията си в конкретна работна ситуация.
● Проявява самокритичност към своите действия и ниво на познания
● Разбира необходимостта и предприема действия за допълнително професионално консултиране при трудности в работата с потребителя и неговите близки
● Прилага техники за решаване на конфликти и вземане на решения
● Проявява готовност и мотивация за надграждане на професионалните си знания, умения и компетентности

6. Професионална етика и професионално развитие
6.1. Спазване на професионалната етика и съхранява емоционалното състояние на социалния асистент
6.1.1. Професионални ценности и етичните норми в социалната работа с деца и възрастни
6.1.2. Професионалния стрес и синдрома на „емоционално прегаряне“
6.1.3. Стереотипни модели на поведение на ползващите социална подкрепа
6.2. Надграждане на професионалните компетентности и развиване на личностните качества на социалния асистент
6.2.1. Възможности за професионално развитие
6.2.2. Значение на работата в екип
6.2.3 Основни фактори за ефективна работа в екип
6.2.4. Специфични начини на поведение в екипа
6.2.5. Техники за решаване на конфликти в екипа

Section 1Спазване на професионалната етика и съхранява емоционалното състояние на социалния асистент
Лекция 1Етичните принципи в работата на социалния асистент
Лекция 2Професионални ценности и етичните норми в социалната работа с деца и възрастни
Лекция 3Професионалния стрес и синдрома на „емоционално прегаряне“
Лекция 4Стереотипни модели на поведение на ползващите социална подкрепа
Лекция 5Професионален стрес
Лекция 6Консултиране на работата на социалния асистент
Section 2 Надграждане на професионалните компетентности и развиване на личностните качества на социалния асистент
Лекция 7Възможности за професионално развитие
Лекция 8Значение на работата в екип
Лекция 9Основни фактори за ефективна работа в екип
Лекция 10Специфични начини на поведение в екипа
Лекция 11Същност на конфликтите и подходи за разрешаване