Курс Организация и технология на козметичните услуги

Професия "Козметик", специалност "Организация и технология на козметичните услуги"

Обща професионална подготовка

Отраслова професионална подготовка

Специфична професионална подготовка

Разширена професионална подготовка - Бизнес и управление в салон за красота

Финални тестове

Описание на Професия "Козметик", специалност "Организация и технология на козметичните услуги"

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на
условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на
професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)

Козметикът с трета степен на професионална квалификация по специалността „Организация и технология на козметичните услуги“ извършва следните основни трудови дейности:
• подпомага реализацията на поставените цели за развитие на козметичния салон, на продуктовата и ценовата политика;
• разработва и поддържа система за архивиране и поддържане на данните за клиентите в салона, в СПА или уелнес центъра;
• създава меню и ценоразпис на процедурите, описва технологичната последователност и времетраенето им;
• подготвя ръководство с инструкции за: технологичната последователност при процедурите, етапите на всяка процедура, продуктите, които се използват на всеки етап, и разходната норма;
• разработва и развива политика, насочена към проучване на потребностите на клиентите и изготвяне на предложения и кампании с ваучери, цени, отстъпки, бонуси, награди;
• създава стратегия за реклама и популяризиране на салона чрез участия в рекламни сайтове, кампании за бонуси, отстъпки и др.;
• организира и следи за прилагането на технологиите при упражняване на козметична дейност с цел осигуряване високо качество на услугите, предлагани в салона;
• изготвя правила за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с нормативните документи и носи отговорност за тяхното спазване;
• контролира спазването на фирмените правила, на изискванията за работно облекло, здравословно състояние, етика, работа в екип на персонала в салона;
• следи за правилното и безопасно изхвърляне на течни и твърди отпадъци по време на работа в съответствие с нормативните документи и носи отговорност за тяхното спазване;
• познава съвременните технологии, избира и актуализира оборудването на салона с подходящи апарати, инструменти и продукти за качествено и безопасно извършване на услугите;
• организира въвеждането на иновационни технологични решения в областта на услугите, които предоставя;
• изготвя разходни норми за времето на изпълнение на услугата и за вложените продукти и консумативи;
• изготвя индивидуални програми за лице и тяло с природни билкови продукти, аромати, соли, минерали и други с цел козметично и разкрасяващо действие;
• прилага козметични техники за лице и тяло и/или различни видове козметични продукти, методики и апаратура, работи правилно с тях, спазвайки технологичната последователност и принципите на безопасност и безвредност на процедурите;
• разработва длъжностна характеристика на служителите;
• създава организационни и фирмени правила за работа;
• създава и развива екип, ръководи и организира екипната дейност;
• създава и развива партньорства с представители на други сфери, които имат
връзка с козметичната дейност – лекари, лекари – специалисти по кожни болести, лекари – специалисти по пластично-възстановителна и естетична хирургия, лекари по физикална и рехабилитационна медицина, диетолози, фитнес центрове и др.;
• създава и обновява информацията за козметичния продукт/и в рекламата на салона – уебсайт, социални мрежи (фейсбук и др.), статии и консултантски материали в печатни, телевизионни и електронни медии;
• демонстрира добра обща култура; познава и спазва законите на страната; следи за изпълнението на трудовото законодателство;
• предлага кратка професионална консултация на чужд език;
• следи за новостите в козметичните услуги, продукти и апаратура – от различни български и чуждестранни източници, включително и от интернет.
Завършилите специалността „Организация и технология на козметичната дейност“ използват в своята трудова дейност компютри със съответни програмни пакети, подпомагащи организацията, координацията и отчета на дейностите в салона.
Козметикът с трета степен на професионална квалификация по специалността „Соларни услуги“ извършва следните основни трудови дейности:
• работи безопасно със съоръженията за изкуствен тен и ги поддържа съгласно изискванията, описани в техническата документация;
• консултира клиента, като му предоставя точна и пълна информация относно въздействието на лъчението върху тялото;
• определя типа кожа и създава индивидуална програма според нуждите и предпочитанията на клиента;
• препоръчва соларен/ни козметичен/ни продукт/и в съответствие с нуждите на кожата на клиента.
Козметикът трябва да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да проявява отговорност, комбинативност, дискретност, да има правилна преценка и умение за бърз и адекватен избор на най-подходящата услуга съобразно изискванията и предпочитанията на клиента. Ефективно да планира, организира времето и последователността на дейностите в съответствие с технологичните изисквания.
Козметикът упражнява дейността си във: салони за красота, СПА центрове, обекти за търговия с козметични продукти, фирми за търговия с апарати и инструменти за козметични дейности, круизни кораби и др.
Местата, където се предлагат услугите, трябва да отговарят на нормативните изисквания, регламентирани в Наредба № 15 от 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони, издадена от Министерството на народното здраве и социалните грижи (ДВ, бр. 77 от 1987 г.).
Работното време е с нормална продължителност в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
Козметикът трябва да спазва изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и да опазва околната среда; стриктно да спазва технологията на всяка услуга, гарантираща опазване здравето на клиента; да полага необходимите грижи за инструментите и за оборудването; да спазва техническите изисквания при използването на козметичната апаратура и оборудване, като осигурява годишна профилактика и сервиз на електрическите уреди и апарати за гарантиране на работа с изправна техника.
За качественото обслужване на клиентите от голямо значение са добрият външен вид и общата култура.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

След придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалността „Организация и технология на козметичната дейност“ обучаваният може да продължи обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по специалността „Инструкторска дейност по козметични услуги“ от професията „Инструктор“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
Придобилите втора и трета степен на професионална квалификация по професията „Козметик“ могат да повишават и разширят квалификацията си в следните сфери: дерматокозметика – за работа в екип с дерматолози; апаратна козметика; центрове за красота, оборудвани с ново поколение козметични апарати; процедури за хармония, релакс и добро самочувствие (Wellness и SPA); професионален грим – телевизионен, моден и театрален грим. Те могат да повишават професионалните си знания, умения и компетентности чрез участие в различни квалификационни форми – обучения, курсове, семинари, конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания, конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.

Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Козметик“ могат да заемат длъжността 3339-3020 Организатор, работа с клиенти и студио и други подобни длъжности (управител на обект за търговия за козметични продукти), салон/център за красота/СПА), включени при актуализиране на НКПД.