Курс Организация и технология на фризьорските услуги

Професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

Обща професионална подготовка

Отраслова професионална подготовка

Специфична професионална подготовка

Разширена професионална подготовка - Бизнес и управление в салон за красота

Финални тестове

Описание на Професия "Фризьор", специалност "Организация и технология на фризьорските услуги"

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на
условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на
професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)

Основни трудови дейности на придобилия трета степен на професионална квалификация по специалността „Организация и технология на фризьорските услуги”:

  • Създава технологии за процедурите във фризьорската дейност;
  • Организира и следи за прилагането на технологиите при упражняване на фризьорската дейност с цел осигуряване високо качество на услугите;
  • Създава правила за работа в съответствие с нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и носи отговорност за тяхното стриктно спазване;
  • Контролира външния вид и спазването на изискванията за работно облекло на персонала в салона;
  • Носи отговорност за правилното и безопасно изхвърляне на течни и твърди отпадъци по време на работа;
  • Познава съвременните технологии и избира подходящи апарати, инструменти и продукти за качествено и безопасно извършване на услугите;
  • Организира въвеждането на иновационни технологични решения в областта на услугите, които се предоставят;
  • Изготвя разходни норми за време на изпълнение на услуга и за вложените продукти и консумативи;
  • Създава условия за работа в екип, проявява коректност и лоялност.

Фризьорът трябва да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и за опазване околната среда; да опазва здравето на клиента, като предоставя качествена услуга в съответствие с технологията; да полага необходимите грижи за състоянието на инструментите и оборудването; да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация при използване на апарати, съоръжения и друго оборудване.
Фризьорът работи в салони за красота – на обособени фризьорски работни места; в специализирани фризьорски салони – на обособени работни станции; в търговски обекти и круизни кораби; или предлага услугата по домовете на клиентите.
Местата, където се предлагат услугите, трябва да отговарят на нормативните изисквания, регламентирани в Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, обн. ДВ, бр.57 от 2006 г.
Работното време е с нормална продължителност, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
В своята професионална дейност той използва козметични продукти за коса; инструменти и оборудване за фризьорство; работно облекло; лични предпазни средства; компютри със специализиран софтуер, подпомагащ организацията, координацията и отчета на дейността.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилите трета степен на професионална квалификация по специалността „Организация и технология на фризьорските услуги” могат да продължи обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по специалността „Инструкторска дейност по фризьорски услуги“ от професията „Инструктор“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) като обучението им по общо професионалната и по част от отрасловата и специфичната подготовка се зачита.
Придобилите втора и трета степен на професионална квалификация по професията „Фризьорство” могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания и конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.

Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Фризьор“ могат да заемат длъжностите от единична група 5141:5141-2011 „Фризьор”, от единична група 3343:3343-3007 „Организатор, дейности във фризьорски салон“ и 3343-3008 „Специалист, дейности във фризьорски салон“ и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.