Тест ЗБУТ | Социален асистент

21 фев. 2022

Тест ЗБУТ | Социален асистент

Welcome to your Тест № 1 ЗБУТ | Социален асистент

По време на работа могат да въздействат следните вредни фактори на работната среда. Отбележете верните отговори:

Отбележете кои от нормативните документи не са свързани с здравословните и безопасни условия на труд:

Посочете основния нормативен документ по здравословни и безопасни условия на труд :

Системата от нормативни актове и съответстващите им организационни, икономически, технически и хигиенни мероприятия и средства, които осигуряват безопасността, запазват здравето и работоспособността на работниците в процеса на труда се нарича :

Каква е нормалната продължителност на работното време през нощта?

Какъв е размерът на междудневната почивка?

Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава

Група по условия на труд се създава :

Оценката на риска е задължение на:

Пожар възникнал по ел. уреди се гаси с:

Цвета на СО пожарогасител е :

Сърдечен масаж се прави при:

При трудова злополука се прави:

Кое е грешното твърдение отнасящо се до оценката на риска:

Кои от изброените дейности се отнасят към вида контрол препроектиране

Лицето е длъжно да уведоми работодателя незабавно за всяка ситуация, застрашаваща живота и здравето на хората, както и за всяка злополука или травма, възникнала на работното място.

Да не се работи с открити рани по ръцете. Всички рани да са защитени с лейкопласт, напръстници или ръкавици.

Допуска се при работа носенето на часовници, гривни и пръстени.

Работещият е длъжен да изпълнява само работни задачи и дейности, за които има знания и умения и за които е преминал инструктаж.

Посочете грешното. Видове знаци според информацията, която носят са:

Посочете верните отговори. Видове в зависимост от изпълнението им знаците биват:

Личните предпазни средства( работно облекло) използвани при при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства се нарича:

Да се провери с външен оглед изправността на кабели, щепсели на уреди, контакти и други видими части на ел. мрежата за отсъствие на оголени участъци, прегъване, прекъсване и други видими зефекти. При констатиране на нередности, да се уведими работодателяи да не се започва работа.

Основната характеристика на лични предпазни средства и специалното работно облекло е, че те са специално предназначени за опазване на здравето и безопасността на работещите, т.е. определят се в зависимост от резултатите от оценката на професионалните и здравни рискове на конкретните работни места.

Leave a Reply