ВидОнлайн курс
Записани курсисти1886
(2 рейтинг)
Влез в Профила
Предприемачество

● Знае същността на предприемачеството
● Познава видовете предприемачески умения
● Анализира практически примери за успешно управление на дейността на салона
● Предлага нови идеи за ефективно изпълнение на трудовите дейности
● Познава характеристиките на предприемаческото поведение
● Знае видовете предприемаческо поведение
● Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
● Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

3. Предприемачество
3.1. Увод в теорията на предприемачеството. Същност на предприемачеството.
3.2. Предприемаческа дейност и предприемачески процес.
3.3. Видове предприемачески умения. Предприемачески стратегии.
3.4. Характеристики на предприемаческото поведение. Видове предприемаческо поведение. Основни типове предприемачи
3.5. Основни елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план.
3.6. Фактори на обкръжаващата пазарна среда.
3.7. Възможности за развитие на дейността на фирмата.

Section 1Предприемачество
Лекция 1Увод в теорията на предприемачеството. Същност на предприемачеството.
Лекция 2 Предприемаческа дейност и предприемачески процес.
Лекция 3ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Лекция 4Видове предприемачески умения. Предприемачески стратегии.
Лекция 5 Характеристики на предприемаческото поведение. Видове предприемаческо поведение. Основни типове предприемачи
Лекция 6Фактори на обкръжаващата пазарна среда.
Лекция 7Основни елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план.
Section 2РЕШЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС . ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ
Лекция 8ПРИЛОЖЕНИЕ: Как от идея до собствен бизнес?
Лекция 9Имате бизнес идея - Какво по нататък ?