ВидОнлайн курс
Записани курсисти24
Влез в Профила

● Познава институциите на местно ниво, които предоставят различен вид услуги и подкрепа (здравни, социални, административни и др.)
● Познава различните видове документи и спецификите на изготвянето им (декларация, заявление, жалба и др.)
● Познава начините за плащане (в брой, банкови карти и др.) и отчетност
● Помага на потребителя при подготовката и попълването на документи
● Придружава потребителя при набавяне на необходимите документи за медицинска експертиза и други институции за социална подкрепа
● Съдейства за своевременното предоставяне на документи, кореспонденция и други по пощата, на място в институциите или по друг регламентиран начин
● Посредничи на потребителя за снабдяване с необходимите медицински изделия, помощни средства, отоплителни средства, приспособления, съоръжения и др.
● Предоставя административна помощ и емоционална подкрепа на потребителя при взаимодействието му с институциите
● Познава техниките и прийомите за подкрепа на потребители от различни възрастови групи и/или с различни видове увреждания, вкл. придружаване или помощ при придвижване
● Притежава знания по актуални ежедневни теми и добра обща култура
● Познава възрастовите особености на потребителя
● Предоставя информация и умее да води разговор по интересни за потребителя теми
● Подпомага организирането на развлекателни и социални занимания в дома на потребителя и извън него
● Посредничи в осъществяването на социални контакти между потребителя и неговото обкръжение
● Придружава до и от работното място потребители с увреждания, като се съобразява с индивидуалните им възможности и потребности
● Подкрепя потребителя на работното му място съобразно компетенциите си
● Подпомага ефективно потребителя при осъществяването на социални контакти и при участието му в различни по вид занимания – в дома и извън него

4. Подкрепа и придружаване на потребителя
4.1. Поддържане на здравословното състояние на потребителя
4.1.1. Ролята и функции на социалния асистент при взаимодействието между институции, семейство и потребител по отношение осигуряване на възможности за поддържане на здравословното състояние на потребителя
4.1.2. Специфика на различните социално значими заболявания
4.1.3. Специфика на различните видове увреждания
4.2. Подкрепа в битови рискови ситуации
4.2.1. Основни рискове за групите потребители в тяхното ежедневие
4.2.2. Форми на насилие
4.3. Подкрепа в битови кризисни ситуации
4.3.1.Особености на преживяванията по време на битова криза
4.3.2. Реакции при възникване на събитие, свързано с тежко заболяване, скръб, загуба и др.

Section 1Поддържане на здравословното състояние на потребителя
Лекция 1Ролята и функции на социалния асистент при взаимодействието между институции, семейство и потребител по отношение осигуряване на възможности за поддържане на здравословното състояние на потребителя
Лекция 2Специфика на различните социално значими заболявания
Лекция 3Специфика на различните видове увреждания
Section 2Подкрепа в битови рискови ситуации
Лекция 4Основни рискове за групите потребители в тяхното ежедневие
Лекция 5Форми на насилие
Лекция 6Цикъл на насилие
Лекция 7Действия на социалния асистент в случай на упражнено насилие върху потребителя
Лекция 8Действия на социалния асистент в случай на упражнено насилие върху него
Лекция 9Ролеви модели, свързани с насилието
Section 3Подкрепа в битови кризисни ситуации
Лекция 10Особености на преживяванията по време на битова криза
Лекция 11Реакции при възникване на събитие, свързано с тежко заболяване, скръб, загуба и др.
Лекция 12Реакция на загуба