ВидОнлайн курс
Записани курсисти2
Влез в Профила
курс социален асистент
Section 1Социална психология
Лекция 1Социална психология - въведение
Лекция 2Възникване и развитие. Същност предмет задачи.
Лекция 3Специфика, връзки със социологията и психологията на личността
Лекция 4Методи и социално-психологическо изследване.
Лекция 5Нагласите (атитюдите) същност, формиране.
Лекция 6Теории за когнитивната консистентност на нагласите. Механизми за промяна на нагласите
Лекция 7Нагласи и поведение ,проблем за атитюдната прогноза
Лекция 8Убеждаваща комуникация-същност и динамика
Лекция 9Фактори на източника на убеждаваща комуникация
Лекция 10Факторите на съобщението като компонент от убеждаващатата комуникация
Лекция 11Атрибутивна теории Ф.Хайдър,Х.Кели,Б.Уейнър и двуфакторна теория за емоциите на С.Шахтър
Лекция 12Междуличностно познание-ефект на ореола, самоизпълняващо се предсказание и управление на впечатленията
Лекция 13Трайни междуличностни отношения-формиране поддържане и разпадане
Лекция 14Подчинението- същност и фактори
Лекция 15Феномените Социална фасилитация,Социална ленност
Лекция 16Групови дискусии, решения, мислене
Лекция 17Социална психология на лидерството-теории за лидерството
Лекция 18Социална психология на агресивността
Лекция 19Просоциалното поведение : същност – механизми.
Лекция 20Социална идентичност теория на Х.Ташвил и Д.Търнър-феномените на категоризация и фаворитизъм.
Лекция 21Стереотипите и междугруповото взаимодействие. Предразсъдъци и дискриминация.
Лекция 22Смисъл, структура и специфика на масовата комуникация
Лекция 23Масовото поведение
Section 2Психология на развитието
Лекция 24Увод
Лекция 25
Лекция 26Заключение
Section 3Геронтология
Лекция 27НАУЧНИЯТ СТАТУТ НА ГЕРАГОГИКАТА
Лекция 28“ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ” В СИСТЕМАТА НА ПЕРИОДИЗАЦИЯТА НА ОНТОГЕНЕТИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА
Лекция 29ГЕРОНТОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ГЕРАГОГИКАТА
Лекция 30ДЕМОГРАФСКИ ОСНОВИ НА ГЕРАГОГИКАТА
Лекция 31ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ ОСНОВИ НА ГЕРАГОГИКАТА
Лекция 32геронтопсихологични основи на герагогиката
Лекция 33ЦЕННОСТНИ СИСТЕМИ В ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ
Лекция 34ОБЩУВАНЕТО В ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ
Лекция 35СОЦИАЛНО-ПРАКТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ГЕРАГОГИКАТА