ВидОнлайн курс
Записани курсисти1887
(3 рейтинг)
Влез в Профила
икономика
  • Познава общата теория на пазарната икономика
  • Запознат е основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор
  • Знае ролята на държавата в пазарната икономика
  • Познава основните икономически субекти в бизнеса
  • Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
  • Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
  • Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
  • Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
  • Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
  • Способен е да анализира основните икономически принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие

2. Икономика
2.1. Основи на пазарната икономика
2.1.1. Обща теория на пазарната икономика.
2.1.2. Икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор и други.
2.1.3. Роля на държавата в пазарната икономика.
2.1.4. Видове икономически субекти в бизнеса.
2.2. Основни характеристики на производствената дейност в предприятие
2.2.1. Основи на пазарното търсене и пазарното предлагане.
2.2.2. Дефиниции за икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и други.

Section 1БИЗНЕС
Лекция 1Дефиниране на понятието бизнес
Лекция 2Значение на бизнеса
Лекция 3Класификация на бизнеса
Лекция 4Организиране на бизнеса. Определение за претприятие
Лекция 5Предприятието и обкръжението Определение за обкръжение
Лекция 6Идентифициране на силните и слаби страни на бизнеса
Лекция 7Фактори на производство. Трудът като елемент (фактор) на производството
Лекция 8Източници и начини на финансиране на дейността
Лекция 9Средства. Понятие за средства
Лекция 10Разходи
Лекция 11Резултати от работенето
Лекция 12Калкулация
Section 2БИЗНЕС И ПАЗАР
Лекция 13Определение и същност на маркетинга
Лекция 14Компоненти на маркетинга и същност на маркетинговия микс Основни компоненти на маркетинга
Лекция 15Търсене и предлагане
Лекция 16Конкуренция
Лекция 17Бизнес морал
Section 3УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС
Лекция 18Дефиниция на мениджмънта
Лекция 19Видове правни форми (при откриване на фрима)