ВидОнлайн курс
Записани курсисти1887
(3 рейтинг)
Влез в Профила

След завършване на професионалното обучение, обучаемият трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

• Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
• Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
• Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Прилага необходимите мерки за защита
• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа
• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
• Извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
• Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
• Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност (ако е приложимо)
• Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
• Разпознава и съхранява опасни продукти и излезли от употреба детайли, възли, материали, консумативи и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
• Изпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда
• Знае основните рискови и аварийни ситуации
• Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
• Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
• Спазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
• Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
• Оказва първа помощ на пострадали при авария
• Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или авария
• Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария, в съответствие с установените вътрешно-фирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Section 1РАЗДЕЛ І – ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Лекция 1Предмет и задачи на ЗБУТ. Термини и определения
Лекция 2Нормативна уредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Лекция 3Международни и национални организации по безопасност на труда
Лекция 4Права, задължения и отговорности на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд
Лекция 5Обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа
Лекция 6Работно време. Почивки и отпуски
Лекция 7Работна заплата, осигуровки. Специална закрила на някои категории работници.
Лекция 8Индивидуален и колективен трудов договор. Възникване на трудово правоотношение
Лекция 9Трудова дисциплина. Прекратяване на трудов договор
Лекция 10Задължителни и препоръчителни документи по безопасност и здраве при работа в организациите
Лекция 11Видове вредни фактори на работната среда
Лекция 12Професионален и здравен риск при работа с електрически ток
Лекция 13Професионален и здравен риск при работа с тежести
Лекция 14Професионален и здравен риск при работа в офис
Лекция 15Инструкции за безопасна работа за различни видове дейности
Лекция 16Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. работно облекло
Лекция 17Трудов травматизъм. Професионални заболявания
Лекция 18Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Section 2РАЗДЕЛ ІІ – ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
Лекция 19Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия
Лекция 20Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари
Section 3РАЗДЕЛ ІІІ – ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ
Лекция 21Разпознаване признаците на живота и смъртта. непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане
Лекция 22Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури
Лекция 23Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удър, поражения от електрически ток
Section 4Учебник - Водещи опасности за здравето и безопасността в салоните за красота