ВидОнлайн курс
Записани курсисти741
(1 рейтинг)
Влез в Профила
Section 1Учебник - Водещи опасности за здравето и безопасността в салоните за красота
Section 2РАЗДЕЛ І – ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Лекция 2Предмет и задачи на ЗБУТ. Термини и определения
Лекция 3Нормативна уредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Лекция 4Международни и национални организации по безопасност на труда
Лекция 5Права, задължения и отговорности на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд
Лекция 6Обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа
Лекция 7Работно време. Почивки и отпуски
Лекция 8Работна заплата, осигуровки. Специална закрила на някои категории работници.
Лекция 9Индивидуален и колективен трудов договор. Възникване на трудово правоотношение
Лекция 10Трудова дисциплина. Прекратяване на трудов договор
Лекция 11Задължителни и препоръчителни документи по безопасност и здраве при работа в организациите
Лекция 12Видове вредни фактори на работната среда
Лекция 13Професионален и здравен риск при работа с електрически ток
Лекция 14Професионален и здравен риск при работа с тежести
Лекция 15Професионален и здравен риск при работа в офис
Лекция 16Инструкции за безопасна работа за различни видове дейности
Лекция 17Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. работно облекло
Лекция 18Трудов травматизъм. Професионални заболявания
Лекция 19Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Section 3РАЗДЕЛ ІІ – ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
Лекция 20Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия
Лекция 21Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари
Section 4РАЗДЕЛ ІІІ – ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ
Лекция 22Разпознаване признаците на живота и смъртта. непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане
Лекция 23Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури
Лекция 24Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удър, поражения от електрически ток
Финален изпит