Курс по Фризьорство

СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ В САЛОН ЗА КРАСОТА

Обща професионална подоготовка по Професия "Фризьор", специалност "Фризьорство"

Отраслова професионална подоготовка по Професия "Фризьор", специалност "Фризьорство"

Финални тестове

ОПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ФРИЗЬОР", СПЕЦИАЛНОСТ "ФРИЗЬОРСТВО", ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

Основни трудови дейности на придобилия втора степен на професионална квалификация по специалността „Фризьорство”:

  • Предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите фризьорски услуги и продукти;
  • Диагностицира състоянието на косата и кожата около нея, за прилагане на подходяща услуга;
  • Консултира клиентите при избора на услуга;
  • Предоставя разнообразни фризьорски услуги – подстригване, изсушаване, оформяне на прическа, обезцветяване, оцветяване и текстуриране на косата и др.;
  • Познава и прилага установените стандарти за обслужване при фризьорските услуги;
  • Дава препоръки и консултира клиента за полагане на подходящи грижи за косата в домашни условия;
  • Предлага различни варианти на клиента, като проявява творчество и оригиналност при художественото оформление на прическата.

Всички трудови дейности фризьорът извършва в съответствие с изискванията на нормативните документи за безопасна работа с козметични продукти за коса.
При изпълнение на своите професионални задължения фризьорът трябва да осъществява ефективна комуникация с клиентите, правилно да преценява и да умее да взема бързо и адекватно решение за избор на най-подходящата услуга съобразно изискванията и предпочитанията на клиента; да проявява отговорност, комбинативност и дискретност. Предвид спецификата на професията фризьорът трябва да владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация с клиенти.
Добрият външен вид и обща култура са от голямо значение за качественото обслужване на клиентите.

Фризьорът трябва да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и за опазване околната среда; да опазва здравето на клиента, като предоставя качествена услуга в съответствие с технологията; да полага необходимите грижи за състоянието на инструментите и оборудването; да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация при използване на апарати, съоръжения и друго оборудване.
Фризьорът работи в салони за красота – на обособени фризьорски работни места; в специализирани фризьорски салони – на обособени работни станции; в търговски обекти и круизни кораби; или предлага услугата по домовете на клиентите.
Местата, където се предлагат услугите, трябва да отговарят на нормативните изисквания, регламентирани в Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, обн. ДВ, бр.57 от 2006 г.
Работното време е с нормална продължителност, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилите втора степен на професионална квалификация по специалността „Фризьорство” могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалността „Организация и технология на фризьорските услуги” като обучението им по общо професионалната и по част от отрасловата и специфичната подготовка се зачита.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по специалността „Организация и технология на фризьорските услуги” могат да продължи обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по специалността „Инструкторска дейност по фризьорски услуги“ от професията „Инструктор“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) като обучението им по общо професионалната и по част от отрасловата и специфичната подготовка се зачита.
Придобилите втора и трета степен на професионална квалификация по професията „Фризьорство” могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания и конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.

Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011) в Република България

Съгласно НКПД, 2011, придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Фризьор“ могат да заемат следните длъжности от единична група 5141: 5141-2001 „Фризьор”, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.