Курс Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност

Професия "Маникюрист-Педикюрист", специалност "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност"

Обща професионална подготовка

Отраслова професионална подготовка

Специфична професионална подготовка

Разширена професионална подготовка - Бизнес и управление в салон за красота

Финални тестове

Описание на Професия "Маникюрист-Педикюрист", специалност "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност"

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на
условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на
професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)

Mаникюрист-педикюристът с трета степен по специалността „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“ извършва следните основни трудови дейности:

  • създава технологии за процедурите в маникюрната и педикюрната дейност;
  • организира и следи за прилагането на технологиите при упражняване на маникюрна и педикюрна дейност с цел осигуряване високо качество на услугите, предлагани в салона;
  • създава правила в съответствие с нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд и носи отговорност за тяхното спазване;
  • контролира външния вид и спазването на изискванията за работно облекло на персонала в салона;
  • създава правила в съответствие с нормативните документи и носи отговорност за правилното и безопасно изхвърляне на течни и твърди отпадъци по време на работа;
  • познава съвременните технологии и избира подходящи апарати, инструменти и продукти за качествено и безопасно извършване на услугите;
  • организира въвеждането на иновационни технологични решения в областта на услугите, които се предоставят в рамките на професията;
  • изготвя разходни норми за време на изпълнение на услуга и влагане на продукти и консумативи;
  • създава условия за работа в екип, проявява коректност и лоялност.

Маникюрист-педикюристът трябва да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и да опазва околната среда. Маникюрист-педикюристът трябва стриктно да спазва технологията на всяка услуга, гарантираща опазване на здравето на клиента. Той полага необходимите грижи за инструментите и за оборудването в салоните за предоставяне на услугите. Спазва техническите изисквания при използването на машини и съоръжения.
Маникюрист-педикюристът упражнява дейността си в салони за красота на обособени маникюрни и педикюрни работни места, в специализирани маникюр/педикюрни салони, на обособени работни станции в търговски обекти и круизни кораби или предлага услугата по домовете на клиентите. Местата, където се предлагат услугите, трябва да отговарят на нормативните изисквания, регламентирани в Наредба № 15 от 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони, издадена от Министерството на народното здраве и социалните грижи (ДВ, бр. 77 от 1987 г.).
Работното време на маникюрист-педикюриста е с нормална продължителност в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
В своята професионална дейност той използва следните предмети и средства на труда: козметични продукти; инструменти и оборудване за маникюр и педикюр; работно облекло, лични предпазни средства. Упражняващите специалността „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“ използват компютри със съответни програмни пакети, подпомагащи дейностите по организация, координация и отчет на дейностите в салона.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

След придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалността „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“ обучаваният може да продължи обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по специалността „Инструкторска дейност по маникюр и педикюр“ от професия „Инструктор“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
Придобилите втора и трета степен на професионална квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари, участие в конференции, специализирани национални и международни изложения, състезания и конкурси, работни срещи и други прояви, организирани от бранша.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.

Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)

Маникюрист-педикюристът намира професионална реализация в салони за красота, в специализирани маникюр/педикюрни салони, на обособени работни станции в търговски обекти и круизни кораби или предлага услугата по домовете на клиентите.
Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ може да постъпва на работа на следната длъжност от НКПД, 2011:

  • 5169-3008 Организатор дейности,

както и на други подобни длъжности, включени при актуализиране на НКПД.